KURUMSAL
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
KAYATEL YAYLILAR İMAL.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ
Kayatel Yaylılar İmal.San.ve Tic.Ltd.Şti . (“KAYATEL”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. Maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. KAYATEL olarak etkileşim halinde olduğumuz gerçek kişilere ait kişisel verilerin KVKK’ya, bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler
Kanun uyarınca Kadıköy Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 24602 sicil numarasıyla kayıtlı, 0535004462900019 MERSİS numaralı, “İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:10 Tuzla/İstanbul” adresinde mukim Kayatel Yaylılar İmal.San.ve Tic.Ltd.Şti. Veri Sorumlusudur.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz KAYATEL tarafından; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve şirketimizin işletmesel faaliyet süreçlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi, ürün ve hizmetlerin sizlere en uygun biçimde sunulabilmesi, pazarlama ve teknik süreçlerin devamı, şirketin ticari güvenliğinin sağlanabilmesi, çalışmalarımızın yürütülebilmesi gibi kapsamlarda işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. KAYATEL tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; http://www.kayatel.com.tr internet adresinden KAYATEL Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak başta kanunen yetkili kamu kuruluşlarına, adli ve idari makamlara, sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine, KAYATEL’i denetime yetkili kurum ve kuruluşlara, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına anlaşmalı olunan ödeme kuruluşlarına, KAYATEL’in faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için hizmet alınan veya işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına, sadece gerektiğinde KAYATEL’in hissedarlarına KVKK’da belirtilen veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, KAYATEL’in yetkili birim ve çalışanları tarafından otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar kategorisinde yer alan kişisel veriler; Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla KAYATEL’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız
Dilediğiniz zaman KAYATEL’e başvurarak kendinizle ilgili;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarınızı kullanabilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, kayatel.com.tr adresinden temin edebileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak ıslak imzalı şekilde “İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:10 Tuzla/İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak ik@kayatel.com.tr adresine iletebilirsiniz. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.Başvurunuzun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir.

MERKEZ - FABRİKA
İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:10 34953 Tuzla / İstanbulinfo@kayatel.com.tr


T : +90 (216) 593 2120
F : +90 (216) 593 2125
BİZİ TAKİP EDİN
Bizimle ilgili en güncel gelişmelerden haberdar olmak için Sosyal Medya da bizi takip etmeyi unutmayın.

HIZLI MENÜ
1967'den Beri...


Tüm Hakları Kayatel Tarafından Saklıdır. © 2020     Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
EN
SPRINGS FOR INDUSTRIAL USING

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KAYATEL YAYLILAR İMAL.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ
Kayatel Yaylılar İmal.San.ve Tic.Ltd.Şti . (“KAYATEL”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. Maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. KAYATEL olarak etkileşim halinde olduğumuz gerçek kişilere ait kişisel verilerin KVKK’ya, bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler
Kanun uyarınca Kadıköy Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 24602 sicil numarasıyla kayıtlı, 0535004462900019 MERSİS numaralı, “İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:10 Tuzla/İstanbul” adresinde mukim Kayatel Yaylılar İmal.San.ve Tic.Ltd.Şti. Veri Sorumlusudur.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz KAYATEL tarafından; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve şirketimizin işletmesel faaliyet süreçlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi, ürün ve hizmetlerin sizlere en uygun biçimde sunulabilmesi, pazarlama ve teknik süreçlerin devamı, şirketin ticari güvenliğinin sağlanabilmesi, çalışmalarımızın yürütülebilmesi gibi kapsamlarda işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. KAYATEL tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; http://www.kayatel.com.tr internet adresinden KAYATEL Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak başta kanunen yetkili kamu kuruluşlarına, adli ve idari makamlara, sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine, KAYATEL’i denetime yetkili kurum ve kuruluşlara, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına anlaşmalı olunan ödeme kuruluşlarına, KAYATEL’in faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için hizmet alınan veya işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına, sadece gerektiğinde KAYATEL’in hissedarlarına KVKK’da belirtilen veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, KAYATEL’in yetkili birim ve çalışanları tarafından otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar kategorisinde yer alan kişisel veriler; Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla KAYATEL’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız
Dilediğiniz zaman KAYATEL’e başvurarak kendinizle ilgili;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarınızı kullanabilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, kayatel.com.tr adresinden temin edebileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak ıslak imzalı şekilde “İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:10 Tuzla/İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak ik@kayatel.com.tr adresine iletebilirsiniz. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.Başvurunuzun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir.


MERKEZ - FABRİKA
İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:10 34953 Tuzla / İstanbulinfo@kayatel.com.tr


T : +90 (216) 593 2120
F : +90 (216) 593 2125


BİZİ TAKİP EDİN
Bizimle ilgili en güncel gelişmelerden haberdar olmak için Sosyal Medya da bizi takip etmeyi unutmayın.HIZLI MENÜ


1967'den Beri...
Tüm Hakları Kayatel Tarafından Saklıdır. © 2020

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu